Gemensamhetsdag den 22 augusti

Söndagen den 22 augusti 2010 har föreningen gemensamhetsdag. Under dagen tar vi hand om de gemensamma ytorna. På kvällen njuter vi av gemensam grillning där du kan lära känna dina grannar. Mer information kommer senare, men gör en anteckning i kalendern redan nu.

Redovisning av villkor för lån enligt motion

Enligt bifallen motion vid årets föreningsstämma ska styrelsen redovisa nya villkor för det av föreningens lån som har förfallodag den 30 juni 2010. Redovisning sker genom detta meddelande.

Efter förfrågan och förhandling hos flera banker tecknades den 23 juni avtal med Handelsbanken/Stadshypotek om förlängning från förfallodagen. Lånet har fem års löptid (ny förfallodag 2015-06-30) och fast ränta 3,46 % med kvartalsvis avräkning. Beloppet är oförändrat, 13 950 000 kr. Då detta lån har lägst ränta av föreningens lån sker ingen amortering av detta lån.

Status för entreprenadärenden

De synpunkter som medlemmarna har lämnat på JM:s felavhjälpande har överlämnats till JM för åtgärd. JM med underentreprenörer är i full gång med att genomföra detta. Måndagen den 7 juni kommer en formell efterbesiktning att hållas för att reducera antalet utestående fel enligt de listor som vi har fått in. De inre kontrollerna sker inte denna dag, eftersom en del arbeten kvarstår. Eftersom fellistan innehåller totalt över 1300 punkter är det viktigt att reducera listan till en hanterbar omfattning utan onödigt ”bagage”.

En fråga har kommit om medlemmar behöver hålla sig hemma den 7 juni. Det behöver man inte.

När de kommenterade fellistorna åtgärdats kan det hända att föreningen och entreprenören inte är överens huruvida ett fel är avhjälpt. Besiktningsmannen får då avgöra frågan genom inspektion på plats. Detta sker vid nästa efterbesiktning. Datum för den efterbesiktningen kommer att meddelas alla medlemmar i god tid.

Kort intervju om värmesystemet

För att skaffa oss en bild av de erfarenheter som finns avseende värmesystemen kommer några ur föreningen att inom den närmaste veckan gå runt för att göra korta intervjuer på 5-10 minuter. Fundera gärna på förhand över de erfarenheter ni har haft.

Avstämning JM, svar obligatoriskt

Den 26 maj hålls ett avstämningsmöte mellan styrelsen och JM avseende pågående garantiarbeten. Inför detta möte har JM redovisat vilka fel de anser sig ha åtgärdat genom signaturer på utlåtandet från föregående efterbesiktning. I respektive hushålls brevlåda lämnas en relevant lista med dessa signaturer. Gör enligt följande:

 1. Signera de fel som ni anser har avhjälpts. Signaturer sätts på de streckade linjerna under ”Sign Lgh-i”.
 2. Skriv eventuella kommentarer på ej avhjälpta fel så att det tydligt framgår vilket fel kommentaren avser.
 3. Om något fel har signerats av JM, men ni anser att felet kvarstår, så är det viktigt att kommentera felet så att styrelsen kan föra synpunkterna vidare till JM.
 4. Lämna den signerade listan i brevlådan på Sleipnergatan 10 senast tisdagen den 25 maj (korrigerat datum). Samtliga inlämnade listor kommer att behandlas vid mötet nästföljande morgon.

Eventuella ärenden där föreningen och JM till slut är oense får avgöras av besiktningsman. Planerad tid för efterbesiktning 2 är den 7 juni.

Inför föreningsstämman

Vi vill gärna veta hur många som kommer till stämman den 19 maj. Anmälan sker via följande formulär senast den 17 maj:

Årsredovisning och revisionsberättelse har den 12 maj delats ut till samtliga lägenheter. Eftersom en ledamot är bortrest och därför inte har kunnat skriva under årsredovisningen, publiceras inte årsredovisningen på webbplatsen än. Om ni inte har tillgång till den utdelade pappersversionen, kan ni kontakta jonas.roslund@brfhugin.se för en PDF-version.

Viktigt: Åtgärder efter garantibesiktning

JM med underentreprenörer har inte slutfört kvarvarande garantiåtgärder enligt överenskommen tidplan. Detta beror delvis på vintervädret, delvis på dålig planering och dålig uppföljning hos entreprenören. Föreningen har efter diskussioner accepterat att fristen förlängs till och med den 19 maj. Då ska alla kvarstående arbeten vara färdigställda. Efterbesiktning sker den 26 maj. En förutsättning för denna förlängning var att JM kunde presentera en tidplan för återstående arbeten samt en rutin för att säkerställa att alla fel verkligen avhjälpts.

Vi har haft problem med att vissa hantverkare har markerat fel som avhjälpta, trots att dessa kvarstått. Samma hantverkare har ombett bostadsinnehavare att signera, även det trots att fel kvarstått. För att komma till rätta med detta ska vi arbeta på följande sätt:

 1. Ladda ner utlåtandet från efterbesiktning 1 från vår webbplats.
  [Uppdatering 2010-05-01: Om ni har problem att ladda hem dokumentet: Prova den här länken istället. Se också till att ni har en uppdaterad version av Adobe Reader. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta jonas.roslund@brfhugin.se snarast.]
 2. Skriv ut de sidor som rör er lägenhet. OBS! Några fel har tagits upp som generella fel och kan röra er lägenhet. De finns på sida 3 i utlåtandets bilaga (pdf-sida 9). Fasadfel finns på bilagans sida 93 (pdf-sida 99).
 3. Kontrollera samtliga punkter som rör er lägenhet (även de som är överstrukna). Kontrollera dels om åtgärderna är färdiga, dels om det uppstått eventuella följdfel/skador vid åtgärdandet.
 4. Signera de fel som åtgärdats. Behåll pappret själv tills vidare och signera ytterligare fel som avhjälps.
 5. Alla fel som i nuläget ej åtgärdats rapporteras till styrelsen via webbformulär senast söndagen den 2 maj.

Rune Dobak från Thage Anderssons (JM:s underentreprenör) kommer inom kort att ta kontakt med varje hushåll för att stämma av samtliga garantiärenden avseende bygg (ej mark). Se därför till att ni i förväg har hunnit kontrollera alla felen och är förberedda på samtalet.

Mer om dressjord

Dressjorden kommer att vara tillgänglig åtminstone till och med den 9 maj. Skottkärror och skyfflar kommer att finnas för utlåning under helgen den 24-25 maj. Preliminärt kommer dessa att kunna hämtas i närheten av Sleipnergatan 10.

Fri tillgång till dressjord

Som avtalat med markentreprenören kommer dressjord att tillhandahållas från en container på fastigheten norr om förskolan. Dressjorden är tänkt att användas för att komplettera gräsmattorna och är avsedd endast för medlemmar i Brf Hugin. Containern kommer att levereras torsdagen den 22 april och är tillgänglig hela helgen. Var och en ombesörjer själv transport till den egna tomten.