Knackningar i värmesystem i tvåvåningshus

Några tvåvåningshus har haft problem med knackande ljud från värmesystemet när det är kallt. Felet beror troligen på att täcklådan i utrymmet under trappan ligger mot en rörlig del av systemet. Detta fel har därför åtgärdats genom håltagning i trälådan. Eftersom det var ett generellt fel finns ingen förteckning över husen där felet fanns. Finns det något hus där detta fel har märkts, men där felet inte har åtgärdats än? Kontakta i så fall Jonas Roslund senast den 28 mars.

Pantsättningsavgift

På grund av föreningens kostnader för hantering av pantsättningshandlingar har styrelsen beslutat att föreningen ska ta ut en avgift om 1 procent av gällande prisbasbelopp för hantering av pantsättningshandlingar. Under år 2010 är denna avgift 424 kr. Avgiften tas ut av pantsättaren för nya handlingar från och med den 1 april 2010 och kommer att debiteras på nästföljande månadsavi.

Undersökning av värmesystem den 15 feb

Måndagen den 15 februari kommer föreningen att träffa två av JM:s underentreprenörer angående problemen med värmesystemen. En utredning är gjord och entreprenörerna ska se felen i praktiken för att diskutera lösningar. Vid detta möte kommer vi att behöva göra korta besök i ett flertal lägenheter. Vänligen meddela jonas.roslund@brfhugin.se snarast om det är möjligt att få tillträde till er lägenhet efter kl 15. Ange gärna vilka specifika problem ni haft och hur dags vi kan komma.

Utredningen som gjordes finns här: 07016 Linero utredningar värmepumpar 2009-11-24