Utvändigt

Tillbaka till innehållsförteckning

Skötsel

Enligt föreningens stadgar ansvarar den boende för att sköta sin anvisade trädgård. Föreningen har ytterligare bestämt att den del av gator och grusgångar som ligger i direkt anslutning till en lägenhet tillhör den boende att sköta. Detta betyder inte att det står var och en fritt att själv bestämma vilken skötselnivå som ska råda.

Det åligger den boende att hålla en vårdad trädgård vilket betyder:

  • Gräsmattan ska klippas och hållas vårdad
  • Häck i ”tomtgränser” ska klippas och hållas vårdad enligt de riktlinjer som angivits av föreningen och finns på vår hemsida under trivselregler.
  • Rabatter, buskar och träd på tomt ska klippas och hållas vårdade så att de inte stör andra boende eller riskerar skada fastigheten.
  • Uppsatta trädetaljer så som grindar och plank ska målas och minst hållas i samma skick som bostadsrättsföreningens plank och fasader.

I de fall lägenhetsinnehavaren trots uppmaning från styrelsen inte sköter sin del av det allmänna åtagandet kommer föreningen att anlita någon som gör det i stället. Kostnaden debiteras lägenhetsinnehavaren.

Snöröjning

Beträffande vinterväghållningen ombesörjer styrelsen via inhyrd entreprenör att föreningens gator vid behov snöröjs. Styrelsen har därvid beslutat att följa den norm som Lunds kommun tillämpar för vinterväghållningen av mindre lokalgator, enligt kommunens prioritet 3.

OBS! För snöröjning och halkbekämpning av entré och trottoar i anslutning till den egna bostaden ansvarar den enskilda lägenhetsinnehavaren.

Färg och form

Alla tillbyggnader och installationer ska följa styrelsens direktiv om färg och form. Det betyder i stora drag att format på träribbor samt utformning ska följa det formmönster och färgval som finns på fasad och plank. Framför allt gäller detta föremål som står i tomtgräns eller kan anses vara iögonfallande för utomstående och våra boende. Även andra tillbyggnader/installationer kan komma i åtanke om de anses förfulande för vår utemiljö. Dessutom ska alla konstruktioner godkännas av styrelsen.

Tegel och fasader

Inga hål får tas i tegel till byggnader.

Alla installationer ska utföras av fackman.