Föreningsstämma

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen.

Protokoll från tidigare föreningsstämmor finns under Protokoll. För att nå protokollen krävs lösenord. Kontakta styrelsen för att få lösenord.

På denna sida presenteras översiktlig information om föreningsstämman. Mer utförlig information finns i stadgarna och bostadsrättslagen.

Tidpunkt

Den ordinarie föreningsstämman hålls en gång om året före juni månads utgång.

Det kan också bli aktuellt att hålla en extra föreningsstämma. Det finns tre grunder för när en sådan ska hållas:

  1. när styrelsen anser att det behövs,
  2. när en revisor skriftligen begär det,
  3. när minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det.

Motioner

Det är bara till ordinarie föreningsstämma som motioner kan lämnas. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman måste vara med i kallelsen är det viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelsen ska gå ut.

Styrelsen har ofta information och kunskap om sådant som motionerna handlar om. Styrelsen kan rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vilken information som styrelsen har. En styrelse kan sätta en tidsgräns för när motioner senast ska inkomma för att styrelsen ska hinna behandla motionerna så att både motioner och styrelsens svar kan skickas med kallelse. Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.

Kallelse till stämman

Ordinarie stämma ska kallas till tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman ska hållas. Extra stämma ska kallas till tidigast fyra veckor och senast en vecka innan stämman ska hållas.

Rösträtt

Huvudregeln är att varje medlem har en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt tillsammans har de gemensamt bara en röst. Om en medlem har flera bostadsrätter har medlemmen fortfarande bara en röst.

För den medlem som inte kan närvara vid stämman är det möjligt att låta ett ombud rösta för medlemmen. Fullmakt krävs. Formalia för fullmakten finns i 21 § stadgarna. Använd gärna föreningens mall för fullmakt.

Utförligare regler för röstning, ombud och biträde i 21 § stadgarna.

Läs mer