Din lägenhet

Tillbaka till innehållsförteckning

Allmän skötsel & ansvarsfördelning

Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Generellt kan sägas att bostadsrättshavaren har ansvar för underhåll av lägenhetens inre delar medan föreningen ansvarar för det yttre underhållet. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Normalt räknas till lägenheten dess golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste lägenhetsinnehavaren se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att ha uppsikt över lägenhetens våtutrymme. Läckageskador kostar stora pengar och leder oftast till stora obehag för dem som drabbas. Brf Hugin har en särskild bostadsrättsförsäkring för föreningens alla lägenheter (premie inkluderad i hyran). Den kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

Lägenhetsinnehavarern ansvarar även för att trädgård runt huset, uteplats och parkering ansluten till lägenheten hålls i god ordning.

Förändringar i lägenheten

Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. Innan väsentliga förändringar görs, måste styrelsen ha gett sitt godkännande.

Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta vitvaror i kök och badrum. MEN om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum och liknande ingrepp måste styrelsen ha gett sitt godkännande innan arbetet påbörjas.

Även om våra lägenheter är belägna i fristående hus med egen ingång och egen trädgård, tillhör både huset och trädgården föreningen. Du har därför inte rätt att utan styrelsens tillstånd göra förändringar av husets yttre. Förändringar av staket och andra fasta installationer, t ex sådana som innebär borrning i tegel, kräver därför styrelsens samtycke. I annat fall kan du tvingas att på egen bekostnad ta bort de förändringar/byggen du gjort.

Tre överordnade principer har varit vägledande för styrelsens bedömning av vilka förändringar av husets yttre och trädgården som bör kunna tillåtas.

Förändringen

  • måste ske inom ramen för gällande lagar och förordningar
  • får inte äventyra någons säkerhet
  • skall inte vara ett brott mot områdets miljö, vars karaktär och utformning även fortsättningsvis skall vara utformad på ett för alla medlemmar acceptabelt sätt, dvs så nära den ursprungliga utformningen som möjligt

Dessa principer avspeglas i de beslut som styrelsen redan tagit i samband med medlemmars olika önskemål om förändring av den egna lägenheten, husets yttre och trädgården. I efterskriften till dessa ordnings- och trivselregler ges mer detaljerade exempel på detta.