Efterskrift

Tillbaka till innehållsförteckning

Så här har styrelsen resonerat vid behandling och beslut i några konkreta fall då medlem önskat göra förändring av den karaktär som måste ha styrelsens samtycke.

Brevlådor

… får väljas fritt av lägenhetsinnehavaren

Carport

… får inte byggas då den utgör ett alltför påtaglig förändring av miljön

Parabol

… kan tillåtas under vissa förutsättningar. Ur såväl funktions- som säkerhetsaspekt är det viktigt att uppsättning och inriktning av parabolen görs av fackman och enligt gällande lag. Dess diameter skall vara så liten som möjligt (ca 60 cm). Den skall placeras så diskret så att den inte stör områdets allmänna karaktär. Inte minst av det senaste skälet föredrar styrelsen att parabol undviks.

Om uppsättning av parabol skadar någon del av fastigheten är lägenhetsinnehavaren skyldig att i detta avseende på egen bekostnad återställa fastigheten i ursprungligt skick samt vid avflyttning montera ned parabolen om tillträdande bostadsrättsinnehavare så önskar. Styrelsen skall i varje enskilt fall ge sitt samtycke till att parabol monteras upp.

Staket och grind

… får uppföras under förutsättning att områdets totalmiljö inte förändras och berörda grannar inte har något att erinra. Staket får ej vara högre an 1,20 meter högt och skall placeras innanför häck, vilken senare inte får överstiga 1,30 meter. Grind får ej vara försedd med lås. Plank kan i enstaka fall och av särskilda skäl eventuellt tillåtas, men får då ej vara högre än 1,80 meter.

I samtliga ovan angivna fall skall konstruktion, material och färg tydligt ansluta till övriga konstruktioner inom området. T.ex. skall staket och plank ha liggande panel med samma färg och grovlek som liknande träkonstruktrioner inom området. I varje enskilt fall krävs att styrelsen gett sitt samtycke innan förändring genomförs. Av medlemmens önskan skall klart och detaljerat framgå hur medlemmen önskar genomföra förändringen samt att grannarnas åsikter inhämtats. Styrelsens beslut i frågan meddelas enskilt direkt till medlemmen.