Kontroll av rumstermostater

På bottenvåningen finns rumstermostater för att dämpa effekten av tillfällig tillskottsvärme, t.ex. solinstrålning. Termostaterna drivs av batterier som räcker ca 5 år.

Rumstermostat

Kontrollera att termostaten fungerar

Så här kan du kontrollera att termostaten fungerar.

Ta av termostaten från väggen genom att föra den 1-2 cm uppåt och utåt. På baksidan av termostaten finns ett litet hål med en infälld knapp, här markerad ”överföringsknapp”.

Rumstermostatens baksida

Tryck in överföringsknappen i 3 sekunder. Använd t.ex. ett gem. Knappen ger normalt ifrån sig ett litet klick-ljud när den trycks in. När den trycks in börjar termostaten sända signaler och en liten grön lysdiod inne i termostaten blinkar. Den kan ses genom det lilla hålet markerat med gult i bilden nedan.

Rumstermostatens vänstra sida, sändningsindikatorn markerad

Om lysdioden inte blinkar, behövs förmodligen ett nytt batteri. Se instruktioner nedan.

Kontrollera också att det lilla skjutreglaget på vänster sida står i mittersta läget, på solsymbolen.

Byt batteri

Batteriet ser ut som ett vanligt 1,5 volts AA-batteri, men termostaten använder ett specialbatteri. Det är litiumbaserat och ger 3,6 volt. Läs mer om var du kan köpa batteriet bland vår underhållsinformation.

  1. Lossa termostaten från väggen.
  2. Lossa reglerratten.
  3. Lossa termostatfronten genom att trycka lätt på termostatens undersida.
  4. Byt ut batteriet.
  5. Tryck på överföringsknappen på termostatens baksida och kontrollera att dioden i termostatens övre hörn blinkar när termostaten sänder.
  6. Montera tillbaka front och reglerratt.
  7. Sätt termostaten i sändningsläge genom att trycka in överföringsknappen 3 sek. Kontrollera att den fungerar enligt instruktion ovan.
  8. Sätt tillbaka termostaten på väggen. Det är viktigt att termostaterna sätts tillbaka i rätt rum. Ta gärna bara ner en åt gången, så att de inte förväxlas.