Övrigt

Tillbaka till innehållsförteckning

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kan bara ske om styrelsen ger sitt samtycke. Begäran om detta skall skriftligen inlämnas till styrelsen och innehålla uppgifter om skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Om uthyrningen skall pågå längre tid än två år måste den som hyr i andra hand avstå från sitt besittningsskydd. Detta avtalas bort genom ansökan till Hyresnämnden som har särskild blankett för detta.

Överlåtelse

Om du planerar att överlåta din bostadsrätt bör du i god tid kontakta och informera styrelsen om detta. Brf Hugin har särskilda rutiner vid överlåtelser. T ex måste den som övertar din lägenhet godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Styrelsen kan upplysa dig om vad som krävs för att få medlemskap och för att överlåtelsen skall kunna godkännas. För att styrelsen skall kunna besluta om detta skall ansökan om medlemskap samt ett exemplar av överlåtelseavtalet inlämnas till styrelsen innan inflyttning äger rum.

Det är också viktigt att du som säljare informerar såväl tilltänkt köpare som eventuell mäklare vad som gäller vid överlåtelse inom brf Hugin. Observera att brf Hugin inte genomför någon formell besiktning av den aktuella lägenhetens skick. Det är en angelägenhet mellan dig som frånträder lägenheten och den som tillträder den, t ex hur lägenhetens eventuella brister och skador, även av allvarligt slag, skall regleras.

Gentemot föreningen övertar den tillträdande lägenhetsinnehavaren och medlemmen genom överlåtelsen allt ansvar från den frånträdande lägenhetsinnehavaren. Detta gäller t ex skada som förorsakats eller bedöms kunna uppstå på grund av att tidigare innehavare tagit ned bärande vägg, gjort ingrepp i VVS-anläggning eller vidtagit andra åtgärder i lägenheten som lägenhetsinnehavaren inte haft rätt att förändra utan styrelsens godkännande. Styrelsen kan bedöma att detta måste åtgärdas så snart som möjligt. Det är den då aktuelle lägenhetsinnehavaren som får bekosta justeringen.

Av allt detta följer att tillträdande medlem och lägenhetsinnehavare har en omfattande skyldighet att noga besiktiga den aktuella lägenheten innan köp och tillträde genomförs.

För att stötta tillträdande medlem och vara en länk mellan frånträdande och tillträdande lägenhetsinnehavare vill alltid styrelserepresentant träffa båda parter samtidigt innan den slutliga överlåtelsen görs.