Motion

Om du vill förändra något i föreningen kan du skriva en motion som behandlas vid föreningsstämman. Då kan du använda följande upplägg.

  1. Rubrik – Ca. 3-6 ord som beskriver motionen
  2. Bakgrund – Kort information som behövs för att förstå varför du skrivit motionen.
  3. Beskrivning – Vad förändringen innebär.
  4. Yrkande – T.ex. ”Jag yrkar på att styrelsen ska … senast …”. Om du har flera förslag i ett ärende, dela upp det så att stämman kan behandla varje yrkande för sig.
  5. Bilagor och referenser – Hänvisningar till artiklar, lagar, etc.
  6. Datum
  7. Underskrift och namnförtydligande
  8. Kontaktuppgifter

Tänk på att yrkandet är viktigt. Det ska vara formulerat så att stämman kan bifalla eller avslå yrkandet. Det ska också vara tydligt så att den som ska efterleva beslutet kan förstå vad det innebär utan en muntlig förklaring.

För att styrelsen ska hinna behandla motionen innan stämman och få med den i handlingarna inför stämman kan styrelsen ange ett datum då motionen ska vara styrelsen tillhanda.