Husdjur

Tillbaka till innehållsförteckning

Allmänt

Vi är många som har glädje av såväl våra husdjur som t ex fåglar. Vi betraktar det som en självklarhet att de av våra medlemmar som har husdjur sköter dessa så att ingen olägenhet uppstår för övriga medlemmar. Husdjuren skall således inte tillåtas bete sig så att de skapar rädsla hos barn, vuxna eller andra husdjur. Husdjurens spillning skall plockas upp och tas om hand av ägaren för vidarebefordran till de särskilda ”avfallskorgar” som finns i anslutning till vårt bostadsområde.

Den som på något sätt blir störd av ett husdjur bör i första hand kontakta och prata med husdjursägaren. Förhoppningsvis kan de flesta irritationerna därigenom undanröjas. Om så inte sker får styrelsen kontaktas.

Det kan vara värt att i sammanhanget även uppmärksamma följande.

Hundar

Hundar skall utanför medlemmens/ägarens egen bostad vara kopplade (alternativt att ägaren utan att använda koppel har hundraprocentig kontroll över sin eller sina hundar). Rastning inom föreningens område skall undvikas och får aldrig ske på gångytor,  i planteringar eller på barns lekytor utan skall ske i anslutning till de allmänna parkytor som finns utanför föreningens område. Se även ovan under ”Allmänt”.

Katter

Katter är annorlunda än hundar. De behöver och får (enligt flera rättsfall) röra sig mer fritt utomhus, även på andra tomter än ägarens. Det är tomtägaren själv som får se till att vidta åtgärder mot oönskade katter på tomten. Sådana åtgärder kan vara att stänka vatten på katten (OBS – absolut inte högtryckstvätt, vilken kan orsaka skador på katten) alternativt strö ut kaffesump eller liknande.  OBS! Kattägaren är dock alltid liksom övriga husdjursägare skyldig se till att vederbörande husdjur inte innebär olägenhet för andra.

Matning av fåglar

Matning av fåglar skall ske via foderplatser en bra bit ovanför marken så att maten inte lockar till sig råttor eller andra skadedjur.