Avgiftshöjning 1 januari 2011

Styrelsens preliminära underhållsplan visar på ett behov av höjd avsättning till underhåll för att få en långsiktigt hållbar ekonomi och standard. På grund av detta har styrelsen beslutat att höja månadsavgifterna med 6 % från och med den 1 januari 2011.

Ny avstämning JM – svar obligatoriskt

Den 9 september hålls ett avstämningsmöte mellan styrelsen och JM avseende pågående garantiarbeten. Inför detta möte har JM redovisat vilka fel de anser sig ha åtgärdat genom signaturer på utlåtandet från föregående efterbesiktning. I respektive hushålls brevlåda lämnas en relevant lista med dessa signaturer. Gör enligt följande:

  1. Kontrollera de fel som JM signerat i kolumnen ”Sign Entr”. Om ni håller med om att fel har avhjälpts bekräftas detta genom att signera på de streckade linjerna under ”Sign Lgh-i”.
  2. Eventuella kommentarer ska skrivas så att det tydligt framgår vilket fel kommentaren avser.
  3. Om något fel har signerats av JM, men ni anser att felet kvarstår, så är det viktigt att felet kommenteras så att styrelsen kan föra synpunkterna vidare till JM.
  4. Lämna den signerade listan i brevlådan på Sleipnergatan 10 senast tisdagen den 7 september. Samtliga inlämnade listor kommer att behandlas vid mötet med JM.

Eventuella ärenden där föreningen och JM till slut är oense får avgöras av besiktningsman. Tidpunkt för detta meddelas senare.

Avstämning JM

Den 9 september sker en avstämning med JM. Inför detta behöver styrelsen få bekräftat vilka fel som åtgärdats. Den 2 september ska föreningen få en lista med fel signerade av ansvarig entreprenör. Dessa listor kommer att delas ut till alla boende på samma sätt som tidigare. Styrelsen kommer att behöva få in medlemmarnas svar senast den 7 september. Om någon är bortrest ber vi er kontakta styrelsen snarast för att göra en avstämning på annat sätt. Håll utkik efter listor i brevlådan. Eventuellt kan listorna distribueras först under fredag kväll, så kontrollera brevlådan även under lördagen den 4 sept.

Inför gemensamhetsdag söndagen den 22 augusti

Söndagen den 22 augusti (nu på söndag) har föreningen gemensamhetsdag. Vi träffas kl 14.00 vid lekplatsen för att ta hand om gemensamma ytor. Om någon har tips på något särskilt som behöver ordnas, så tas förslagen tacksamt emot.

För att grannarna ska lära känna varandra tänkte vi grilla tillsammans med början kl 17.00 om vädret tillåter. Tillsammans har vi säkert både utemöbler och grillar så att det räcker för alla. Var och tar med sig egen mat och dricka. Grillar finns på plats. I samband med maten blir det aktiviteter för barnen.

För att vi ska få en uppfattning om vem som kommer ber vi er anmäla er. Anmälan är inte bindande, utan bara till för att ge en fingervisning om hur många som kommer. Har du en grill som du kan ta med eller kan du tänka dig att hålla i en enkel barnaktivitet? Ange det i anmälan.

Gemensamhetsdag den 22 augusti

Söndagen den 22 augusti 2010 har föreningen gemensamhetsdag. Under dagen tar vi hand om de gemensamma ytorna. På kvällen njuter vi av gemensam grillning där du kan lära känna dina grannar. Mer information kommer senare, men gör en anteckning i kalendern redan nu.

Redovisning av villkor för lån enligt motion

Enligt bifallen motion vid årets föreningsstämma ska styrelsen redovisa nya villkor för det av föreningens lån som har förfallodag den 30 juni 2010. Redovisning sker genom detta meddelande.

Efter förfrågan och förhandling hos flera banker tecknades den 23 juni avtal med Handelsbanken/Stadshypotek om förlängning från förfallodagen. Lånet har fem års löptid (ny förfallodag 2015-06-30) och fast ränta 3,46 % med kvartalsvis avräkning. Beloppet är oförändrat, 13 950 000 kr. Då detta lån har lägst ränta av föreningens lån sker ingen amortering av detta lån.

Status för entreprenadärenden

De synpunkter som medlemmarna har lämnat på JM:s felavhjälpande har överlämnats till JM för åtgärd. JM med underentreprenörer är i full gång med att genomföra detta. Måndagen den 7 juni kommer en formell efterbesiktning att hållas för att reducera antalet utestående fel enligt de listor som vi har fått in. De inre kontrollerna sker inte denna dag, eftersom en del arbeten kvarstår. Eftersom fellistan innehåller totalt över 1300 punkter är det viktigt att reducera listan till en hanterbar omfattning utan onödigt ”bagage”.

En fråga har kommit om medlemmar behöver hålla sig hemma den 7 juni. Det behöver man inte.

När de kommenterade fellistorna åtgärdats kan det hända att föreningen och entreprenören inte är överens huruvida ett fel är avhjälpt. Besiktningsmannen får då avgöra frågan genom inspektion på plats. Detta sker vid nästa efterbesiktning. Datum för den efterbesiktningen kommer att meddelas alla medlemmar i god tid.

Kort intervju om värmesystemet

För att skaffa oss en bild av de erfarenheter som finns avseende värmesystemen kommer några ur föreningen att inom den närmaste veckan gå runt för att göra korta intervjuer på 5-10 minuter. Fundera gärna på förhand över de erfarenheter ni har haft.