Förening har röstat ja till likvidation

På extra föreningsstämma den 14’e februari röstade stämman för att likvidera bostadsrättsföreningen och därmed låta medlemmarna köpa sina bostadsrätter. Processen för att nu låta det ske är igångsatt och löpande information kommer att presenteras är.

Kallelse till Extra Föreningsstämma

TID: Onsdagen den 14 februari 2024, kl 19.00

PLATS:Lunds Akademiska Golfklubb, Kungsmarken, Lund

Bakgrund till Extra Föreningsstämma

Styrelsen kallar till Extra Föreningsstämma för att rösta om föreningen ska genomgå likvidation och därmed låta medlemmarna friköpa sina bostadsrätter. På föreningsstämma den 31’e januari röstade stämman för likvidation. För att beslutet ska vara giltigt krävs ytterligare en omröstning där det krävs en kvalificerad majoritet. Detta är alltså en kallelse till den andra föreningsstämman där beslut ska fattas.

Röstning via ombud

Tänk på att det är möjligt att rösta via ombud.  Ombud skall förete skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Endast närstående eller annan medlem får rösta för genom fullmakt. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

Anmäl er till stämman!

Oavsett om ni kan komma till stämman eller ej bör ni fylla i anmälan. Där kan ni skriva om ni inte kan komma och önskar hjälp att finna någon som kan rösta för er via fullmakt:

Anmälan till stämman.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

INVITATION 

The board of the Hugin Housing Association hereby invites the members of the association to an

EXTRA GENERAL MEETING

TIME: Wednesday, February 14, 2024, at 7:00 p.m. 

PLACE: Lunds Akademiska Golfklubb, Kungsmarken, Lund

Background to the Extra General Meeting 

The board calls for an Extraordinary General Meeting to vote on whether the association should undergo liquidation and thus allow members to buy out their apartments. At the general meeting on January 31 the members voted for a liquidation. For the decision to be valid a second General Meeting will have to approve the liquidation with a qualified majority. This is an invitation to the second general meeting where a decision will be handled.

Voting by proxy 

Remember that it is possible to vote by proxy. The proxy must present a written, dated, and signed power of attorney from the member. The power of attorney is valid for a maximum of one year from the date of issue. Only a relative/related person or another member may vote by proxy. No one may vote for more than one other eligible voter by proxy.

Register for the meeting! 

Regardless of whether you can attend the meeting or not, you should fill out the registration form that you find here:

Registration to the Extra General Meeting

Welcome!

Best regards, The Board

Kallelse till Extra Föreningsstämma

TID: Onsdagen den 31 januari 2024, kl 19.00

PLATS:Lunds Akademiska Golfklubb, Kungsmarken, Lund

Bakgrund till Extra Föreningsstämma

Styrelsen kallar till Extra Föreningsstämma för att rösta om föreningen ska genomgå likvidation och därmed låta medlemmarna friköpa sina bostadsrätter. För att beslutet ska vara giltigt krävs antingen 100% närvaro samt att alla röstar för likvidation eller att beslut fattas med majoritet på en första stämma och med en kvalificerad majoritet på en andra stämma. Detta är den första föreningsstämman som beslut ska fattas.

Röstning via ombud

Tänk på att det är möjligt att rösta via ombud.  Ombud skall förete skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Endast närstående eller annan medlem får rösta för genom fullmakt. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

Anmäl er till stämman!

Oavsett om ni kan komma till stämman eller ej bör ni fylla i anmälan. Där kan ni skriva om ni inte kan komma och önskar hjälp att finna någon som kan rösta för er via fullmakt:

Anmälan till stämman.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

INVITATION 

The board of the Hugin Housing Association hereby invites the members of the association to an

EXTRA GENERAL MEETING

TIME: Wednesday, January 31, 2024, at 7:00 p.m. 

PLACE: Lunds Akademiska Golfklubb, Kungsmarken, Lund

Background to the Extra General Meeting 

The board calls for an Extra General Meeting to vote on whether the association should undergo liquidation and thus allow members to buy out their apartments/houses. For the decision to be valid, either 100% attendance is required and all members votes for the liquidation or the decision is made with a majority at a first meeting and with a qualified majority at a second meeting. This is the first association meeting where a decision can be made.

Voting by proxy 

Remember that it is possible to vote by proxy. The proxy must present a written, dated, and signed power of attorney from the member. The power of attorney is valid for a maximum of one year from the date of issue. Only a relative/related person or another member may vote by proxy. No one may vote for more than one other eligible voter by proxy.

Register for the meeting! 

Regardless of whether you can attend the meeting or not, you should fill out the registration form that you find here:

Registration to the Extra General Meeting

Welcome!

Best regards, The Board

Viktigt!!! / Important!!!

Informationsmöte om friköp av bostadsrätter

Info in english will follow below.

Styrelsen bjuder in föreningens medlemmar till ett informationsmöte om möjligheten att ombilda våra bostadsrätter till äganderätter via ett så kallat friköp. Anledningen till att styrelsen undersökt detta är att ett friköp skulle bland annat kunna ge ett avsevärt billigare boende, högre värde på fastigheterna, möjlighet att själv besluta om och ombesörja underhåll, eller installera solceller om man så vill.

Ett friköp kräver ett beslut av bostadsrättsföreningens medlemmar.

För att leda oss igenom en friköpsprocess har styrelsen anlitat en juristfirma, Jurideko, med långvarig erfarenhet av fastighetsjuridik samt att genomföra sådana processer.

Den 5’e december klockan 18:30 planerar vi att hålla ett informationsmöte på Lunds Akademiska Golfklubb där Jurideko går igenom en framtagen kalkyl samt en process för ett friköp.

För de av våra medlemmar som vill ta del av informationen på engelska kommer vi även att hålla ett möte via datorlänk. Vi kommer att återkomma med när ett sådant möte kan äga rum.

Vi kommer att tillgängliggöra Juridekos förstudie på vår hemsida så snart den finns oss till handa i början av nästa vecka.

Vänligen anmäl er till informationsmöte, fysiskt eller virtuellt, på följande länk:

Anmälan till informationsmöte

Information meeting about a buyout of condominiums

The board invites the association’s members to an information meeting about the possibility of converting our condominiums into ownership through a so-called buyout.

The reason the board has explored this is that a buyout could, among other things, provide significantly cheaper housing, higher property values, the ability to decide on and manage maintenance independently, or install solar panels if desired.

A buyout requires a decision from the members of the condominium association.

To guide us through a buyout process, the board has engaged a law firm, Jurideko, with extensive experience in property law and conducting such processes.

On December 5th at 6:30 PM, we plan to hold an information meeting at Lund Academic Golf Club, where Jurideko will go through their preliminary study for the buyout and the process for it.

For our members who want to access the information in English, we will also hold a meeting via a computer link. We will provide information on when such a meeting can take place.

We will make Jurideko’s preliminary study available on our website as soon as it is in our hands at the beginning of next week. Please register for the information meeting, whether in person or the virtually, at the following link:

Registration to information meeting

Besked om avgiftshöjning

I likhet med övriga samhället påverkas också föreningens ekonomi av stigande räntor och hög inflation. Det finns många nyhetsartiklar om hur föreningar tvingas höja sina avgifter dramatiskt. När vi hade vår lägsta avgift hade vi räntor på ca 1%. Nu räknar vi med räntor för 2024 på 5,25%. Vår avgift måste alltså höjas.

Efter att tagit i beräkning ytterligare räntehöjningar ser vi att vi måste höja mer än vad som sades vid senaste föreningsstämman. För att dämpa höjningen något väljer vi att inte samla in lika stor del till reparationer som vi gjort tidigare år utan utnyttjar den lilla buffert vi har kvar från tidigare  år.

Avgiften för bredband och sopavgift kvarstår. Av den nya avgiften går ca 50% till att betala räntor.

För 1-planshus kommer avgiften att bli: 6 571 +250 +260 = 7 081 kr

För 1-planshus kommer avgiften att bli: 8 545 +250 +260 = 9 055kr

Den nya avgiften börjar gälla från och med oktober.

/Styrelsen