Kallelse till Extra Föreningsstämma

TID: Onsdagen den 31 januari 2024, kl 19.00

PLATS:Lunds Akademiska Golfklubb, Kungsmarken, Lund

Bakgrund till Extra Föreningsstämma

Styrelsen kallar till Extra Föreningsstämma för att rösta om föreningen ska genomgå likvidation och därmed låta medlemmarna friköpa sina bostadsrätter. För att beslutet ska vara giltigt krävs antingen 100% närvaro samt att alla röstar för likvidation eller att beslut fattas med majoritet på en första stämma och med en kvalificerad majoritet på en andra stämma. Detta är den första föreningsstämman som beslut ska fattas.

Röstning via ombud

Tänk på att det är möjligt att rösta via ombud.  Ombud skall förete skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Endast närstående eller annan medlem får rösta för genom fullmakt. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

Anmäl er till stämman!

Oavsett om ni kan komma till stämman eller ej bör ni fylla i anmälan. Där kan ni skriva om ni inte kan komma och önskar hjälp att finna någon som kan rösta för er via fullmakt:

Anmälan till stämman.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

INVITATION 

The board of the Hugin Housing Association hereby invites the members of the association to an

EXTRA GENERAL MEETING

TIME: Wednesday, January 31, 2024, at 7:00 p.m. 

PLACE: Lunds Akademiska Golfklubb, Kungsmarken, Lund

Background to the Extra General Meeting 

The board calls for an Extra General Meeting to vote on whether the association should undergo liquidation and thus allow members to buy out their apartments/houses. For the decision to be valid, either 100% attendance is required and all members votes for the liquidation or the decision is made with a majority at a first meeting and with a qualified majority at a second meeting. This is the first association meeting where a decision can be made.

Voting by proxy 

Remember that it is possible to vote by proxy. The proxy must present a written, dated, and signed power of attorney from the member. The power of attorney is valid for a maximum of one year from the date of issue. Only a relative/related person or another member may vote by proxy. No one may vote for more than one other eligible voter by proxy.

Register for the meeting! 

Regardless of whether you can attend the meeting or not, you should fill out the registration form that you find here:

Registration to the Extra General Meeting

Welcome!

Best regards, The Board