Föreningen tillåter laddstationer till elbilar som uppfyller följande kriterier

På föreningsstämman bifölls motion om att styrelsen skulle arbeta fram riktlinjer för anslutning/inkoppling av laddare till Elbil

Föreningen godkänner sedan tidigare inte laddning av elbil i ”vanligt” schuko uttag.

Styrelsen har nu tagit fram nedanstående riktlinjer. Dessa kan komma att ändras framöver då vi lär oss mer när de första laddarna har kommit på plats.

Kriterier

Val av laddare

Modell och färg av elladdare ska godkännas av styrelsen och vara sådan att den är diskret samt smälter in med färgsättning för övrigt i föreningens byggnader. Laddaren ska inte kunna överbelasta husets elnät.

Placering av laddare

Varje laddares placering ska i förväg godkännas av styrelsen.Laddaren ska…

… i första hand placeras på staket så att den, om möjligt, inte syns från gata eller stör grannar. ’

… i andra hand placeras på förrådsbyggnad så att den, om möjligt, inte syns från gata eller stör grannar.

… i tredje hand placeras på tegelvägg så att den, om möjligt, inte syns från gata eller stör grannar.

… i fjärde hand placeras på tegelvägg så att den sitter på vägg som inte är vänd mot gatan och inte stör grannar.

Utdragning av kabel från elskåp

Det är inte tillåtet att göra åverkan på teglet utöver att fästa skyddsplåt för elkabel i teglet.

Utförande av arbetet

Utförandet ska ske av fackman enligt av styrelsen godkänd beskrivning. Det är den boendes ansvar att inkomma med önskad dokumentation till styrelsen för beslut.

Besiktning

Efter utfört arbete har föreningen rätt att låta besiktningsman besiktiga arbetet samt att överföra denna kostnad på den boende.

Skador på fastighet

Eventuella skador på staket eller fasad som uppstår på grund av laddare eller kabel kommer att lagas på den boendes bekostnad. 

Användning

När laddaren inte används ska kabelage vara dolt från framsida av hus.

Laddning av elbil först efter godkännande

Elbilar blir allt vanligare i samhället och börjar också dyka upp bland våra boende. Även om vi ser det som en väldigt positiv utveckling finns det enligt experter en påtaglig brandrisk att ladda bilen i ett vanligt eluttag. Ni kan läsa mer om risker och hur du förbereder för laddning på följande artikel.

Vi hoppas därför att ni har förståelse för att styrelsen har fattat beslut om att ingen laddning får ske i föreningens eluttag eller hus om inte en lösningen för laddning har presenterats och godkänts av styrelsen. Skicka ditt förslag till styrelse@brfhugin.se.

Avgiftsavier via e-post

Avgiftsavierna kan numera skickas ut via e-post till den som föredrar det istället för papper. Instruktioner finns på avierna som skickades ut via brev nyligen.

Om du inte aktivt begär att få avier via e-post, så kommer de att fortsätta komma på papper i brevlådan.

Kontrollera rumstermostaterna

Under årets kalla delar märker några att värmesystemet inte fungerar som väntat. Om det är för varmt eller för kallt på bottenvåningen kan det hända att batterierna i rumstermostaterna har tagit slut. De räcker normalt ca fem år. Följ vår instruktion för hur du kontrollerar termostaterna och eventuellt byter batterier.

Teliaavtal – Internet, TV, och telefoni

Styrelsen har beslutat att fortsätta med vårt nuvarande avtal med Telia. Vi betalar 212 kronor i månaden och i det ingår:

• TV-paket normal plus danska kanaler

• Internet 100/100

• Fast telefoni – abonnemangskostnad

Styrelsen fann det inte försvarbart att öka samtligas månadskostnaden med ca 100 kronor för att få antingen snabbare internet eller fler kanaler.

Precis som tidigare kan den boende sluta extraavtal med Telia för att få fler TV-kanaler eller snabbare internet.

Kontroll av yttre elinstallationer

Vid tidigare granskning av fastigheten har föreningen fått påpekanden vid besiktning om att vissa yttre elinstallationer behöver ses över. Några medlemmar har fått utfört elinstallationer utan föreningens medverkan. Styrelsen med hjälp av elektriker ska se över status på dessa. Om några installationer behöver åtgärdas kommer respektive medlem att kontaktas. Sådana åtgärder kan avse både elektriska aspekter, infästning och fackmässighet vad gäller kabeldragning.

Utbyte av tvättställ

På grund av tillverkningsfel kommer en del tvättställ för badrum att bytas ut på föreningens bekostnad. Det sker som en del av avhjälpande av kvarstående fel efter förlikning med JM. Felet uppträder som tunn, ofta mörk, krackelering i porslinet. Styrelsen har genom Peder Gunnefur inventerat tvättställ i de lägenheter där vi noterat att fel finns. Om någon boende anser att deras tvättställ har samma fel, men inte har haft besök av Peder, ska boende meddela styrelsen via styrelse@brfhugin.se senast söndagen den 26 februari för kontroll.

OBS! Endast de tvättställ som har tillverkningsfel som beskrivna ovan byts ut på föreningens bekostnad. Utbyte sker inte på grund av förslitningsskador o.dyl.