Föreningen tillåter laddstationer till elbilar som uppfyller följande kriterier

På föreningsstämman bifölls motion om att styrelsen skulle arbeta fram riktlinjer för anslutning/inkoppling av laddare till Elbil

Föreningen godkänner sedan tidigare inte laddning av elbil i ”vanligt” schuko uttag.

Styrelsen har nu tagit fram nedanstående riktlinjer. Dessa kan komma att ändras framöver då vi lär oss mer när de första laddarna har kommit på plats.

Kriterier

Val av laddare

Modell och färg av elladdare ska godkännas av styrelsen och vara sådan att den är diskret samt smälter in med färgsättning för övrigt i föreningens byggnader. Laddaren ska inte kunna överbelasta husets elnät.

Placering av laddare

Varje laddares placering ska i förväg godkännas av styrelsen.Laddaren ska…

… i första hand placeras på staket så att den, om möjligt, inte syns från gata eller stör grannar. ’

… i andra hand placeras på förrådsbyggnad så att den, om möjligt, inte syns från gata eller stör grannar.

… i tredje hand placeras på tegelvägg så att den, om möjligt, inte syns från gata eller stör grannar.

… i fjärde hand placeras på tegelvägg så att den sitter på vägg som inte är vänd mot gatan och inte stör grannar.

Utdragning av kabel från elskåp

Det är inte tillåtet att göra åverkan på teglet utöver att fästa skyddsplåt för elkabel i teglet.

Utförande av arbetet

Utförandet ska ske av fackman enligt av styrelsen godkänd beskrivning. Det är den boendes ansvar att inkomma med önskad dokumentation till styrelsen för beslut.

Besiktning

Efter utfört arbete har föreningen rätt att låta besiktningsman besiktiga arbetet samt att överföra denna kostnad på den boende.

Skador på fastighet

Eventuella skador på staket eller fasad som uppstår på grund av laddare eller kabel kommer att lagas på den boendes bekostnad. 

Användning

När laddaren inte används ska kabelage vara dolt från framsida av hus.