Telia varnar för bortfall av kanaler

Föreningen har fått följande information från Telia:

Just nu pågår förhandlingar mellan oss på Telia och en av våra leverantörer av tv-kanaler.

Vi vill med detta brev ge er information i tid om en pågående förhandling med en av våra leverantörer som kan komma att resultera i att några kanaler tas ur vårt utbud den 1 juli på obestämd tid. Det gäller kanalerna TV3, TV6, TV8, TV10, NFL Networks, ESPORT TV och TV3 Sport. Det här är naturligtvis en jättetråkig situation och vi beklagar att det orsakar problem för våra kunder. Högsta prio för oss är att våra kunder får information i så god tid som möjligt om vad det här kan innebära.

På telia.se/tvinfo kommer kunderna alltid hitta den senaste informationen. Där förklarar vi varför, vad dem får istället och ger svar på vanliga frågor. Vi meddelar idag våra slutkunder om ovan och hänvisar även dem till telia.se/tvinfo.

Om vi inte kommer överens om ett nytt avtal stängs nedan kanaler ner den 1 juli 2019, men vi jobbar beslutsamt för att det inte ska ske.
TV 3
TV 6
TV 8
TV 10
NFL Network
TV 3 Sport
Esports TV

Detta gäller även motsvarande HD-kanaler.

Yttre syn har genomförts

Styrelsen genomförde en yttre syn på våra fastigheter och yttre miljö. Den yttre miljön är en angelägenhet för bostadsrättsföreningen och synen har primärt två syften:
* Säkerställa så att våra fastigheter inte skadas
* Säkerställa ett vårdat intryck

I huvudsak fann styrelsen att den yttre miljön är välskött. De synpunkter som man trots allt fann gäller framförallt avsaknad eller fel uppsatt spalje för att skydda fasaden på fastigheter eller ovårdade buskage och växter i anslutning till den yttre utnyttjandegränsen till lägenheten/huset.

Enligt tidigare beslut ska spaljen vara utformad så att den ligger 10 cm ut från fasad. Syftet med spaljen är att skydda våra fastigheter och minska vårt gemensamma underhåll.

Samtliga hus med fel/synpunkter har informerats om detta i veckan som gått. Det är styrelsens avsikt att följa upp att de fel som identifierats åtgärdats på eller innan den siste juni.

Yttre syn

Styrelsen kommer den 11’e april, i enlighet med våra stadgar, att genomföra en yttre syn på våra fastigheter och trädgårdar för att bedömma vårt underhållsbehov.

Redaktionella ändring av stadgar

I våra stadgar står det att det krävs två Föreningsstämmor för att genomföra en stadgeändring.
När vi försökte registrera de nya stadgar som föreningen godkände på senaste Föreningsstämman fick vi besked av Bolagsverket att vår §17 inte var i enlighet med lagen varför Bolagsverket inte kunde godkänna stadgarna.

I §17 står det att kallelse till extrastämma skall ske senast en vecka före extra stämma medan lagen säger att det ska ske senast två veckor före extra stämma.

På Bolagsverkets inrådan och efter godkännande av vår revisor har Brf Hugins styrelse godkänt den nya ändringen som en redaktionell ändring i enlighet med gällande lagstiftning. I §17 står det nu. Förändringen är i fet text:

”…Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma.”

Ny styrelse vid föreningsstämma 2018

Vid senaste föreningsstämman valdes ny styrelse och valberedning. Resultaten finns att se på sidorna Styrelse och Valberedning.

Stämman beslutade att ändra stadgarna enligt utskickat förslag.

I diskussioner om hantering av grusgångar framkom att närvarande ville ha grusbeläggning på gångarna istället för asfalt och att inköp av underhåll vid kostnadsnivå ca 50 kr/mån per lägenhet var att föredra framför eget underhåll.

Sänkt avgift från 1 oktober

Styrelsen berättade på stämman att vi skulle se över föreningens ekonomi med tanke på de låga räntor som föreningen fått vid de senaste förhandlingarna med långivarna. Styrelsen har gjort en översyn och har konstaterat att det finns utrymme för en stor sänkning, med bibehållen full avsättning till underhåll. Nyligen beslutades därför om en sänkning av avgiften med hela 29 procent. Denna sänkning kommer att träda i kraft redan den 1 oktober. På grund av detta har betalningsavierna blivit försenade, men de planeras att delas ut under den kommande helgen.