Utlåtande från efterbesiktning 4

Vid den efterbesiktning (EB4) som hölls den 2 mars framförde föreningen de synpunkter som medlemmarna lämnat i enkätsvaren. I utlåtande från efterbesiktningen (se länk nedan) framgår vilka garantifel som finns kvar att åtgärda i respektive lägenhet. Fel noterade i utlåtandet ska vara åtgärdade senast den 30 april. De kontaktuppgifter som samlats in med enkäterna har överlämnats till JM för att underlätta kommunikationen.