Avstämning JM, svar obligatoriskt

Den 26 maj hålls ett avstämningsmöte mellan styrelsen och JM avseende pågående garantiarbeten. Inför detta möte har JM redovisat vilka fel de anser sig ha åtgärdat genom signaturer på utlåtandet från föregående efterbesiktning. I respektive hushålls brevlåda lämnas en relevant lista med dessa signaturer. Gör enligt följande:

  1. Signera de fel som ni anser har avhjälpts. Signaturer sätts på de streckade linjerna under ”Sign Lgh-i”.
  2. Skriv eventuella kommentarer på ej avhjälpta fel så att det tydligt framgår vilket fel kommentaren avser.
  3. Om något fel har signerats av JM, men ni anser att felet kvarstår, så är det viktigt att kommentera felet så att styrelsen kan föra synpunkterna vidare till JM.
  4. Lämna den signerade listan i brevlådan på Sleipnergatan 10 senast tisdagen den 25 maj (korrigerat datum). Samtliga inlämnade listor kommer att behandlas vid mötet nästföljande morgon.

Eventuella ärenden där föreningen och JM till slut är oense får avgöras av besiktningsman. Planerad tid för efterbesiktning 2 är den 7 juni.