Redaktionella ändring av stadgar

I våra stadgar står det att det krävs två Föreningsstämmor för att genomföra en stadgeändring.
När vi försökte registrera de nya stadgar som föreningen godkände på senaste Föreningsstämman fick vi besked av Bolagsverket att vår §17 inte var i enlighet med lagen varför Bolagsverket inte kunde godkänna stadgarna.

I §17 står det att kallelse till extrastämma skall ske senast en vecka före extra stämma medan lagen säger att det ska ske senast två veckor före extra stämma.

På Bolagsverkets inrådan och efter godkännande av vår revisor har Brf Hugins styrelse godkänt den nya ändringen som en redaktionell ändring i enlighet med gällande lagstiftning. I §17 står det nu. Förändringen är i fet text:

”…Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma.”