Ny avstämning JM – svar obligatoriskt

Den 9 september hålls ett avstämningsmöte mellan styrelsen och JM avseende pågående garantiarbeten. Inför detta möte har JM redovisat vilka fel de anser sig ha åtgärdat genom signaturer på utlåtandet från föregående efterbesiktning. I respektive hushålls brevlåda lämnas en relevant lista med dessa signaturer. Gör enligt följande:

  1. Kontrollera de fel som JM signerat i kolumnen ”Sign Entr”. Om ni håller med om att fel har avhjälpts bekräftas detta genom att signera på de streckade linjerna under ”Sign Lgh-i”.
  2. Eventuella kommentarer ska skrivas så att det tydligt framgår vilket fel kommentaren avser.
  3. Om något fel har signerats av JM, men ni anser att felet kvarstår, så är det viktigt att felet kommenteras så att styrelsen kan föra synpunkterna vidare till JM.
  4. Lämna den signerade listan i brevlådan på Sleipnergatan 10 senast tisdagen den 7 september. Samtliga inlämnade listor kommer att behandlas vid mötet med JM.

Eventuella ärenden där föreningen och JM till slut är oense får avgöras av besiktningsman. Tidpunkt för detta meddelas senare.